05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

English Help 06

  • by
 94 total views (ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ පදනම් කර ගනිමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සූදානම් විය හැකි  ලෙස බහුවරණ ආකාරයට සැකසූ ප්‍රශ්නාවලියකි.) * බහුවරණ ආකාරයට සකසා ඇත්තේ… Read More »English Help 06

English Help 05

  • by
 53 total views (ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ පදනම් කර ගනිමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සූදානම් විය හැකි  ලෙස බහුවරණ ආකාරයට සැකසූ ප්‍රශ්නාවලියකි.) * බහුවරණ ආකාරයට සකසා ඇත්තේ… Read More »English Help 05

English Help 04

  • by
 101 total views (ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ පදනම් කර ගනිමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සූදානම් විය හැකි  ලෙස බහුවරණ ආකාරයට සැකසූ ප්‍රශ්නාවලියකි.) * බහුවරණ ආකාරයට සකසා ඇත්තේ… Read More »English Help 04

English Help 03

  • by
 124 total views (ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ පදනම් කර ගනිමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සූදානම් විය හැකි  ලෙස බහුවරණ ආකාරයට සැකසූ ප්‍රශ්නාවලියකි.) * බහුවරණ ආකාරයට සකසා ඇත්තේ… Read More »English Help 03

English Help 02

  • by
 267 total views (ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ පදනම් කර ගනිමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සූදානම් විය හැකි  ලෙස බහුවරණ ආකාරයට සැකසූ ප්‍රශ්නාවලියකි.) * බහුවරණ ආකාරයට සකසා ඇත්තේ… Read More »English Help 02

English Help 01

  • by
 388 total views (ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ පදනම් කර ගනිමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සූදානම් විය හැකි  ලෙස බහුවරණ ආකාරයට සැකසූ ප්‍රශ්නාවලියකි.) * බහුවරණ ආකාරයට සකසා ඇත්තේ… Read More »English Help 01