06 ශ්‍රේණිය – ඒකකය 04 (Grade 06 – Unit 04)

Welcome to your 06 ශ්‍රේණිය - ඒකකය 04 (Grade 06 - Unit 04)

 

Student's Name (ශිෂ්‍යයාගේ නම)
District (දිස්ත්‍රික්කය)
TP No (WhatsApp) - වට්ස්ඇප් අංකය ( කැමති නම් පමණි)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *