07 තෙවන වාර පරීක්ෂණ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 01

Welcome to your 07 තෙවන වාර පරීක්ෂණ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 01

 

Student's Name (ශිෂ්‍යයාගේ නම)
District (දිස්ත්‍රික්කය)
TP No (WhatsApp) - වට්ස්ඇප් අංකය ( කැමති නම් පමණි)

Leave a Reply

Your email address will not be published.