09 ශ්‍රේණිය – ඒකකය 01 (Grade 09 – Unit 01)

Welcome to your 09 ශ්‍රේණිය - ඒකකය 01 (Grade 09 - Unit 01)

Preparation of Computer Specifications (පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිල දී ගැනීම සදහා පිරිවිතර සැකසීම)

Student's Name (ශිෂ්‍යයාගේ නම)
District (දිස්ත්‍රික්කය)
TP No (WhatsApp) - වට්ස්ඇප් අංකය ( කැමති නම් පමණි)

Leave a Reply

Your email address will not be published.