08 ශ්‍රේණිය – ඒකකය 01 (Grade 08 – Unit 01)

Welcome to your 08 ශ්‍රේණිය - ඒකකය 01 (Grade 08 - Unit 01)

Number System (සංඛ්‍යා පද්ධති)

Student's Name (ශිෂ්‍යයාගේ නම)
District (දිස්ත්‍රික්කය)
TP No (WhatsApp) - වට්ස්ඇප් අංකය ( කැමති නම් පමණි)

Leave a Reply

Your email address will not be published.