10 ශ්‍රේණිය – ඒකකය 03 (Grade 10 – Unit 03)

Welcome to your 10 ශ්‍රේණිය - ඒකකය 03 (Grade 10 - Unit 03)

Number System (සංඛ්‍යා පද්ධති) - Paper 01 (පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය)

Student's Name (ශිෂ්‍යයාගේ නම)
District (දිස්ත්‍රික්කය)
TP No (WhatsApp) - වට්ස්ඇප් අංකය ( කැමති නම් පමණි)

Leave a Reply

Your email address will not be published.