10 ශ්‍රේණිය – වාර පරීක්ෂණ පුනරීක්ෂණ

Welcome

10 ශ්‍රේණිය - වාර පරීක්ෂණ පුනරීක්ෂණ

වාර පරීක්ෂණය සඳහා පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

Student's Name (ශිෂ්‍යයාගේ නම)
District (දිස්ත්‍රික්කය)
School Name (පාසල)

Leave a Reply

Your email address will not be published.