10 – 11 අංශය

Welcome to your 10 - 11 අංශය

 

Student's Name (ශිෂ්‍යයාගේ නම)
Grade (ශ්‍රේණිය)
School (පාසල)
TP No (WhatsApp) - වට්ස්ඇප් අංකය
ICT Teacher's Name (තො.තා. ගුරුවරයාගේ නම)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *