ගුරු තොරතුරු පද්ධතියක්

941 viewsSchool Management
0

 499 total views,  1 views today

රජයේ ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු පද්ධතියක් හදනකොට ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු ගන්න සුදුසු එකෙක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා නම් upload කරන්නකො. එහෙම database එකක් හදපු අය ඉන්නවද?

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.
error: Content is protected !!