පබ්ලික් හා ප්‍රයිවට් අයිපී

1.35K viewsNetworking
0

 674 total views,  2 views today

පබ්ලික් හා ප්‍රයිවට් අයි පී ලිපින වල වෙනස මොකක්ද?

Answered question
Add a Comment
0

 671 total views,  2 views today

පෞද්ගලික ලිපින –
පුද්ගලික ජාල නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරන්න පුලුවන් අයි පී ලිපිනයි.
ලිපින නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය.

පෞද්ගලික ලිපින පරාසය
A class : 10.0.0.0 – 10.255.255.255
B class : 172.16.0.0 – 172.31.255.255
C class : 192.168.0.0 – 192.168.255.255

පොදු ලිපින –
ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලය හෙවත් අන්තර්ජාලය නිර්මාණය කිරීමේදී භාවිතා කරන ලිපින.
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) කියන ආයතනය විසින් ISP හරහා සම්බන්ධතා සදහා මේ පොදු ලිපින ලබා දෙයි. ලිපින මුදලක් ගෙවිය යුතුය.

Answered question
Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.
error: Content is protected !!