පෝරමයක් නිර්මාණ

1.08K viewsWeb Development
0

 523 total views,  2 views today

Php කේත html පිටුවේ ලියා පෝරමයක් නිර්මාණය කල හැකි ද?

එසේනම් <form action> සදහා අගය කුමක්ද?

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.
error: Content is protected !!