6 – 9 ශ්‍රේණි සදහා වාර විභාගයට

1.47K viewsGovernment Exams
0

 739 total views,  2 views today

6 – 9 ශ්‍රේණි සදහා වාර විභාගයට ප්‍රශ්න පත්‍රයක්  ලබා දෙනවාද ??

ලබා දෙන්නේ නම් එම ලකුණු ප්‍රගති වාර්තාවට එකතු කිරීමක් සිදු කරනවාද?

Answered question
Add a Comment
Write your answer.
error: Content is protected !!