ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිතය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිතය (මූලික කොටස් හදුනා ගැනීම)

09 ශ්‍රේණිය -  ඒකකය 04

 ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිතය


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *