ගණිතමය ගැටලු 01

තරග විභාග අත්වැල

 තරග විභාග ගැටලු 01

ද්වීමය හා දශමය සංඛ්‍යා පද්ධති ආශ්‍රිත ගැටලු (Binary & Decimal)


 

ඔබේ නම
දුරකතන අංකය (වට්ස්ඇප්)
දිස්ත්‍රික්කය
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *