තාර්කික ද්වාර 01

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මූලික තාර්කික ද්වාර - 08 ශ්‍රේණිය

 තාර්කික ද්වාර 01


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *