තෙරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හැදින්වීම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

 තෙරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හැදින්වීම

පළමු ඒකකය - 10 ශ්‍රේණිය (Grade 10).


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *