පරිගණක පද්ධතිය 03

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක දෘඩාංග - 06 ශ්‍රේණිය

 පරිගණක පද්ධතිය 03


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *