පරිගණක පද්ධතිය 05

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිල දී ගැනීම දී ගැනීම සදහා පිරිවිතර සැකසීම - 09 ශ්‍රේණිය

 පරිගණක පද්ධතිය 04


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *