පරිගණක පද්ධතිය 06

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය - 07 ශ්‍රේණිය

 පරිගණක පද්ධතිය 06


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *