පරිගණක පද්ධතිය 06

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිල දී ගැනීම සදහා පිරිවිතර සැකසීම

09 ශ්‍රේණිය - පළමු ඒකකය - 03 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය

 පරිගණක පද්ධතිය 07


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *