පරිගණක පද්ධතිය 08

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණකය හදුනා ගනිමු.

10 ශ්‍රේණිය - දෙවන ඒකකය

 පරිගණක පද්ධතිය 08


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *