මෙහෙයුම් පද්ධති

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

 මෙහෙයුම් පද්ධති 01

මෙහෙයම් පද්ධතිය භාවිත කරමු (ගොනු හැසිරවීම).


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *