මෙහෙයුම් පද්ධති 03

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම හා සිටුවම් කිරීම - 08 ශ්‍රේණිය

 මෙහෙයුම් පද්ධති 03


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *