වදන් සැකසීම 01

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

08 ශ්‍රේණිය -  වදන් සැකසීම 01

01. වදන් සැකසීමේ මෘදුකාංගයක පොදු මෙවලම් හදුනාගනිමු


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *