විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

09 ශ්‍රේණිය -  විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 01

පැතුරුම් පතක විශේෂ ලක්ෂණ නිවැරදිව හදුනාගනිමු.


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම් පමණක්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *