විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 02

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

09 ශ්‍රේණිය -  විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 02

02. පැතුරුම් පතක කෝෂ හැඩසව් කිරීමේ මෙවලම් නිවැරදිව හදුනාගනිමු.


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *