සමාජය සහ ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

 සමාජය සහ ICT

පරිගණක පද්ධතියේ ආරක්ෂාව.


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *