06 ශ්‍රේණිය ICT – පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02

  • by

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

06 ශ්‍රේණිය පළමු වාරය පුනරීක්ෂණ

 06 ශ්‍රේණිය ICT - පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02


 

ඔබේ නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
ඔබේ පාසල
ඊ තැපැල් ලිපිනය (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *