09 ශ්‍රේණිය – ප්‍රශ්න පත්‍රය

  • by

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

09 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය

 09 ශ්‍රේණිය - ප්‍රශ්න පත්‍රය  - October 25, 2021


 

මුලකුරු සමග නම
පාසලේ සම්පූර්ණ නම
ඊ මේල් (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *