10ශ්‍රේණිය ICT – පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 01

  • by

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රය 01 (පරිගණක පද්ධතිය)

 10 ශ්‍රේණිය ICT - පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 01


 

නම
ශ්‍රේණිය (ඉලක්කමෙන්)
පාසලේ නම
ඊ මේල් ලිපිනය (තිබේ නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *