10ශ්‍රේණිය ICT – පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02

  • by

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක මූලික දැනුම - ප්‍රශ්න පත්‍රය 01

 ICT PAPER 01


 

නම
පදිංච් දිස්ත්‍රික්කය
ඊ මේල් ලිපිනය (තිබේ නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *