10 – 11 ප්‍රශ්න පත්‍රය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අපොස (සා/පෙළ) ප්‍රශ්න - සිංහල මාධ්‍ය

 10 - 11 ප්‍රශ්න පත්‍රය  - October 25, 2021


 

මුලකුරු සමග නම
පාසල
ඊ මේල (ඇත්නම්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *