සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර

PDF paper 03

  • by
 33 total views ICT Answers | Revision Papers – PDF Paper 03 : Download Paper    (Hardware) 1)  ආචයන උපාංගයකි ප්‍රතිදාන උපාංගයකි ආවයන උපාංගයකි ප්‍රතිදාන උපාංගයකි… Read More »PDF paper 03

PDF paper 02

  • by
 31 total views ICT Answers | Revision Papers – PDF Paper 02 : Download Paper    (Word Processing software) i) Shapes ii) Word Art iii) Clip… Read More »PDF paper 02

PDF paper 01

  • by
 58 total views,  1 views today ICT Answers | Revision Papers – PDF Paper 01 : Excel – Paper Download i) =SUM(B2:E2)  හෝ  =SUM(B2,C2,D2,E2) ii) F2 Select… Read More »PDF paper 01